SOBCZAK – POŁCZYŃSKA-ŁAGODA

Public procurement

Przeprowadzimy postępowanie zgodnie z ustawą, a wykonawcy pomożemy złożyć prawidłową ofertę, by zawarł umowę
i wykonał zamówienie.

Debt collection

Pomożemy w odzyskaniu twoich należności. Windykacja polubowna, postępowanie sądowe, w ostateczności egzekucja.

Labour law

Podpowiadamy, jak optymalnie i elastycznie zatrudniać pracowników, pomagamy w utrzymywaniu dobrej relacji z organizacjami związkowymi, w prowadzeniu dialogu i mediacjach w sporach zbiorowych.

Intellectual property law 

Doradzamy jak chronić znaki towarowe, know-how, innowacje, prawa autorskie jako istotne elementy majątku
każdego przedsiębiorcy, twórcy, autora.

News

Kontrowersyjny patent jednolity

Od kilkudziesięciu lat prowadzone są prace nad patentem europejskim o jednolitym skutku, których wprowadzenie planowane jest wkrótce.  Kwestia ta wzbudza kontrowersje wielu środowisk, zarzucając m.in. to, że  polski przedsiębiorca stanie się odtwórcą korzystającym z obcych wynalazków kosztem ponoszenia opłat licencyjnych (tak m.inn. Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Rzeczników Patentowych ). Aktualnie  ochronę patentową  można zastrzec za pomocą patentów krajowych lub patentu europejskiego.

Celem wprowadzenia jednolitego patentu jest możliwość uzyskanie ochrony wynalazku bez konieczności przechodzenia dodatkowych postępowań administracyjnych przez urzędami patentowymi w poszczególnych krajach. Analizując proponowane rozwiązania dotyczące patentu jednolitego należy podzielić wskazywane obawy. Krytykowane jest zgłaszanie i udzielanie patentów w jednym z trzech języków tj. angielskim, francuskim bądź niemieckim bez obowiązku tłumaczenia na języki narodowe w których obowiązywać ma ochrona patentowa. 
Ponadto z uwagi na automatyczne obowiązywania patentów zgłaszanych poza Polska, nastąpi znaczny wzrost liczby chronionych rozwiązań. Zwraca się przy tym uwagę na duże koszty związane z tłumaczeniem dokumentów patentowych.
 

 

Interesujący projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych - jeśli wykonawca nie zapłaci podwykonawcy – zapłaci zamawiający 

Urząd Zamówień Publicznych przekazał  22 czerwca br. przekazał do konsultacji społecznych  i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych dotyczący podwykonawstwa. 

Projekt przewiduje umożliwienie, w przypadku niezapłacenia przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dokonanie bezpośredniej płatności przez zamawiającego na rzecz podwykonawców z wynagrodzenia należnemu wykonawcy, a także z kwot lub gwarancji, stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zmiany mają także umożliwić zamawiającemu zastrzeżenie obowiązku wykonania bezpośrednio przez samego wykonawcę kluczowych części zamówienia, bez możliwości zlecenia ich wykonania przez podwykonawców lub polegania na zasobach innych podmiotów, na zasadach z art. 26 ust. 2b Pzp. 
 
 
  

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców zamierzających zatrudnić cudzoziemca 

Przedsiębiorca będzie musiał sprawdzić status pobytowy cudzoziemca. Zatrudnienie obywateli przebywających w Polsce nielegalnie będzie obwarowane grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności do lat trzech. Za łamanie prawa sąd będzie mógł orzec dodatkowe sankcje takie jak pozbawienie dostępu do funduszy unijnych, obowiązek zwrotu pomocy czy wykluczenie z postępowań
o zamówienie publiczne.

Regulacje te przewiduje ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona ostatnio przez Sejm. 
Akt wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 czerwca 2009 r. 2009/52/WE przewidującą minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich. 
 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości, ma prawo domagać się zwolnienia od ponoszenia opłaty sądowej orzekł Trybunał Konstytucyjny (P 11/2010) 

Trybunał stwierdził, że art. 32 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie, w jakim dotyczy dłużników będących spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Wrocławski sąd podnosił, że gwarancją rzeczywistego prawa do sądu jest możliwość uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych. Możliwości tej odmawia się zaś dłużnikowi, który ze względu na swój stan majątkowy nie jest w stanie uiścić opłaty sądowej. Pomoc państwa stronie, która nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych zapewnia realizację prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd.
W opinii sądu pytającego kwestionowana regulacja jest niezgodna z powyższymi zasadami i prowadzi do dyskryminacji określonego rodzaju podmiotów,
w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości.  
 
 

 

Our services

News

>> Kontrowersyjny patent jednolity

>> Interesujący projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych - jeśli wykonawca nie zapłaci podwykonawcy – zapłaci zamawiający 

>> Nowe obowiązki dla przedsiębiorców zamierzających zatrudnić cudzoziemca 

>> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości, ma prawo domagać się zwolnienia od ponoszenia        opłaty sądowej orzekł Trybunał Konstytucyjny (P 11/2010)