SOBCZAK – POŁCZYŃSKA-ŁAGODA

Zamówienia publiczne

Przeprowadzimy postępowanie zgodnie z ustawą, a wykonawcy pomożemy złożyć prawidłową ofertę, by zawarł umowę
i wykonał zamówienie.

Dochodzenie należności

Pomożemy w odzyskaniu twoich należności. Windykacja polubowna, postępowanie sądowe, w ostateczności egzekucja.

Prawo pracy

Podpowiadamy, jak optymalnie i elastycznie zatrudniać pracowników, pomagamy w utrzymywaniu dobrej relacji z organizacjami związkowymi, w prowadzeniu dialogu i mediacjach w sporach zbiorowych.

Prawo własności intelektualnej 

Doradzamy jak chronić znaki towarowe, know-how, innowacje, prawa autorskie jako istotne elementy majątku
każdego przedsiębiorcy, twórcy, autora.

Zakres usług

Zamówienia publiczne

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne, zarówno na rzecz wykonawców, jak
i zamawiających, na wszystkich etapach postępowania. Doradzamy także
w przypadku prowadzenia postępowań w toku realizowanych projektów ze środków unijnych.

 
Nasze usługi  z prawa zamówień publicznych na rzecz wykonawców obejmują m.in.:
 
Nasze usługi  z prawa zamówień publicznych  na rzecz zamawiających obejmują m.in.
 
 
 

Dochodzenie należności

Dochodzimy należności zaczynając od windykacji polubownej polegającej m.in. na wzywaniu do zapłaty, negocjacjach,  potrącaniu należności i zobowiązań dłużnika, zawieraniu ugód, wpisywaniu dłużnika do Krajowego Rejestru Długów, umieszczaniu długu w ogólnodostępnych notowaniach wierzytelności. Po bezskutecznym etapie wstępnym  ma miejsce windykacja sądowa i  windykacja komornicza.

 
Windykacja   sądowa i   windykacja egzekucyjna  obejmują:
 
 
 

Prawo pracy

Doradzamy polskim i międzynarodowym przedsiębiorcom w stosowaniu prawa pracy, pomagamy w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia, reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach przed sądami pracy.   

 
Nasza obsługa prawna   w zakresie prawa pracy obejmuje:
 
 

Prawo własności intelektualnej

Doradzamy polskim i międzynarodowym przedsiębiorcom, jak chronić wzory użytkowe, know-how, tajemnice handlowe  i utwory. Udzielamy porad z zakresu praw własności przemysłowej i praw własności intelektualnej, praw autorskich oraz ich przenoszenia na inne podmioty – również w ramach  podziałów, fuzji i przejęć. 

 
Usługi kancelarii  z zakresu prawa własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego obejmują m.in.:

 

 

Prawo umów

Pomagamy we wszystkich aspektach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych, w obrocie krajowym i międzynarodowym. Doradzamy w  wyborze optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy klientów, rozpoznajemy i zabezpieczamy ryzyka związane z zawieraniem umów.

 

Usługi Kancelarii z zakresu prawa umów obejmują m.in.:

 • opracowywanie, opiniowanie umów,
 • negocjowanie umów,
 • doradztwo  w trakcie wykonywania umów,
 • weryfikowanie  i dochodzenie  roszczeń powstałych w trakcie realizacji umów
  i po ich ustaniu,
 • opracowywanie  ogólnych warunków umów.
 

 

Prawo spółek

Doradzamy w kwestiach związanych z  tworzeniem podmiotów gospodarczych, ich transformacją oraz likwidacją. Wybieramy rozwiązania najbardziej adekwatne do potrzeb naszych klientów.

 

Usługi Kancelarii  z zakresu prawa spółek  obejmują m.in.:

 • zakładanie  i rejestrowanie spółek,
 • reorganizację spółek, doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu organów spółek, zmiany w kapitale zakładowym spółek,
 • bieżące doradztwo prawne dla spółek prawa handlowego, w tym podmiotów
  z udziałem kapitału zagranicznego,
 • obsługa prawna zarządu, rady nadzorczej,  zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń,
 • reprezentacja w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów wewnętrznych spółki, 
 • połączenia i podziały spółek,
 • przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych w spółki innego rodzaju, sporządzaniem niezbędnych uchwał wymaganych umową lub statutem spółki oraz bieżące doradztwo prawne i koordynacja procesu przekształcenia,
 • doradztwo prawne przy nabywaniu udziałów, podwyższeniu lub obniżaniu kapitału zakładowego,
 • audyty prawne podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo w transakcjach kapitałowych, w wyborze właściwego sposobu przekształcenia podmiotu gospodarczego, podziału lub łączenia podmiotów.

 

 

Spory sądowe

Staramy się rozwiązywać sprawy sporne na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugód i postępowania polubownego. Bogate doświadczenie procesowe prawników Kancelarii pozwala nam prowadzić obok spraw typowych, także sprawy precedensowe. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą na wszystkich etapach postępowania.

 

Zapewniamy doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w zakresie prowadzenia :

 

 • postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych,
 • postępowań sądowo-administracyjnych,
 • postępowań administracyjnych w sytuacjach spornych,
 • postępowań przed KIO.


 

 

Zakres usług

AKTUALNOŚCI

 >> Podwyższenie  podatku od nieruchomości wyliczone na podstawie nierzetelnej wyceny wartości nieruchomości możemy zakwestionować  

>> Umorzenie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji po ostatnich zmianach ustawowych jest możliwe 

>> Kontrowersyjny patent jednolity

>> Interesujący projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych - jeśli wykonawca nie zapłaci podwykonawcy – zapłaci zamawiający 

>> Nowe obowiązki dla przedsiębiorców zamierzających zatrudnić cudzoziemca 

>> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości, ma prawo domagać się zwolnienia od ponoszenia        opłaty sądowej orzekł Trybunał Konstytucyjny (P 11/2010)